2019-01-23

Cennik usług świadczonych w Archiwum

Znak sprawy: 020-3/11

Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku
Stawki podstawowe cen za usługi (w zł)

Reprodukcje:

kserokopie monochromatyczne z oryginału:
Ø      format A4________________________________________ 2

Ø      format A3________________________________________ 4

fotografowanie
- wykonanie fotografii cyfrowej przez Archiwum - 10

- przygotowanie materiałów archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem zamawiającego – 20 zł za 1 obiekt, którego wielkość nie przekracza formatu A3. Fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia - 50 złza 1 obiekt.


skany


Ø      skany obiektów ikonograficznych (bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona):

format 13*18 standard jpg
      do 349 dpi (1 zdjęcie)__________­­­______  20

format 13*18 standard jpg
      od 350 dpi (1 zdjęcie)________________   25

skany  75 dpi 600*800 pikseli (1 zdjęcie)___  10
skany niestandardowe (1 zdjęcie)__________ 25-50
Ø      wydruki skanów ikonograficznych (A4):

czarno-białych _______________­­_________  4
barwnych ____________________________  8
Ø      skany dokumentów tekstowych za 1 stronę; bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona:__ 2

(powyższa cena jest pobierana także, gdy zamówienie nie obejmuje transmisji)

Ø      wydruki skanów tekstowych (czarno-białe A4) __   2

Zapis na nośniku _________________________________ 2
Kserokopie z druku zwartego (zbiory biblioteczne) ____ 1
Odpisy i wypisy
Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony (standard – 1800 znaków)

Ø      odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu _________ 15

Ø      odpisy (wypisy) z rękopisu ______________________ 25

Informacja archiwalna
Ø     wyszukiwanie dokumentów, kwerendy: 25 zł za 1 godzinę pracy.

Ø     udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych:

(charakter usługowy ma przekazanie części albo całości baz danych zorganizowanych według kryteriów tematycznych. Nie stanowi natomiast usługi archiwalnej udostępnianie baz danych stanowiących ewidencję zasobu ani – włącznie z bazami tematycznymi – udostępnienie do wglądu, w Archiwum)

Ø      wydruk – 1 strona ____________________________ 3

Ø      transmisja elektroniczna – 1 MB  _____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ 2;

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień składanych w zakresie podanym powyżej, ceny za usługę mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

  1. reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
  2. reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów
  3. (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/rozjaśnienie, kontrast),
  4. prowadzenie kwerendy lub sporządzanie odpisów (wypisów) na podstawie trudno czytelnych dokumentów rękopiśmiennych bądź obcojęzycznych,
  5. operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Usługi ekspresowe

Cena usługi ulega podwyższeniu z tytułu realizacji zamówienia, na wniosek zamawiającego, w terminie wcześniejszym niż to wynika z terminarza realizacji zamówień – za skrócenie terminu – o 100%.

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się